Cadre Counsellors

Serial Title Counsellor
1. AGMUT including Jammu & Kashmir Anandhi
2. Andhra Pradesh Vizay Vasanta
3. Assam-Meghalaya Milind Ramteke
4. Bhutan Monika Dhami
5. Bihar Nitesh Jha
6. Chattisgarh Monika Dhami
7. Gujarat Anandhi
8. Haryana Disha Pannu
9. Himachal Pradesh Disha Pannu
10. Jharkhand Nitesh Jha
11. Karnataka Abhiram G. Sankar
12. Kerala Abhiram G. Sankar
13. Madhya Pradesh Hari Prakash
14. Maharashtra Milind Ramteke
15. Manipur Milind Ramteke
16. Nagaland Milind Ramteke
17. Odisha Monika Dhami
18. Punjab Disha Pannu
19. Rajasthan Anandhi
20. Sikkim Milind Ramteke
21. Tamilnadu Abhiram G. Sankar
22. Telangana Vizay Vasanta
23. Tripura Milind Ramteke
24. Uttar Pradesh Hari Prakash
25. Uttarakhand Disha Pannu
26. West Bengal Milind Ramteke